Giải quyết tranh chấp số DS280

03/02/2010    187

Hoa Kỳ – Thuế đối kháng áp đặt lên thép tấm nhập khẩu từ Mehico

Tiêu đề:

 Thuế đối kháng áp đặt lên thép tấm

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

Canada, Đài Loan, EC, Trung Quốc

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định về các biện pháp tự vệ và đối kháng: Điều 10, 14, 19, 21

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

21 tháng 01 năm 2003

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010

Thành lập Ban Hội thẩm, Không ban hành báo cáo.

Do Mehico khởi kiện

Ngày 21 tháng 01 năm 2003, Mehico yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về phán quyết cuối cùng trong rà soát hành chính thuế đối kháng do chính quyền Hoa Kỳ áp đặt lên mặt hàng thép tấm các bon nhập khẩu từ Mêhico(C-201-810) cũng như cơ sở để Hoa Kỳ đưa ra phán quyết về việc áp đặt thuế đối kháng lên mặt hàng nhập khẩu nêu trên.

Mehico cho rằng cuộc rà soát hành chính theo đó dẫn tới việc áp đặt mức thuế đối kháng 11.6% theo trị giá hàng nhập khẩu bằng cách sử dụng phương pháp tính “hàng hóa tương tự” là không phù hợp với điều khoản 10, 14, 19 và 21 của Hiệp định SCM. Cụ thể, Mehico buộc tội Hoa Kỳ đã không xác định được sự tồn tại lợi ích theo điều khoản 1.1(b) Hiệp định SCM.

Ngày 04 tháng 08 năm 2003, Mehico yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 18 tháng 08 năm 2003, DSB trì hoãn thành lập Ban Hội thẩm. Ngày 29 tháng 08 năm 2003, DSB đã thành lập Ban Hội thẩm thể theo yêu cầu lần thứ 2 của quốc gia này. Bên thứ 3 bao gồm Trung Quốc, EC, Đài Loan. Ngày 05 tháng 09 năm 2003, Canada cũng tham gia với tư cách là bên thứ 3.