Giải quyết tranh chấp số DS262

03/02/2010    133

Hoa Kỳ – Tiến hành rà soát hoàng hôn thuế đối kháng và chống phá giá áp đặt lên thép thành phẩm nhập khẩu từ Pháp và Đức.

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

EC

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng: Điều 10, 11, 12, 15, 21, 32;Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới WTO: Điều XVI:4; Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, 3, 5, 6, 2, 11, 18,; GATT 1994: Điều VI, X

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

25  tháng 07 năm 2002

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn - Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Công đồng Châu Âu (EC) khởi kiện

Ngày 25 tháng 07 năm 2002, EC yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về thuế đối kháng và thuế chống bán phá giá, xa hơn là rà soát hoàng hôn do Hoa Kỳ thực hiện đối với hàng nhập khẩu (1) thép cán các bon chống bào mòn nhập khẩu từ Pháp (mã vụ kiện: A-427-808 và C-427-810) và Đức (A-428-815 và C-428-817) và (2) thép tấm các bon cắt đoạn từ Đức (A-428-816 và C-428-817). EC đề cập cụ thể tới:

    * Kết luận chính thức từ rà soát hoàng hôn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) về thuế chống bán phá giá áp đặt lên thép chống bào mòn từ Pháp và từ Đức và thuế đối kháng áp đặt với hàng thép chống bào mòn từ Pháp

    * Quyết định của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) về rà soát hoàng hôn thuế đối kháng và thuế chống bán phá giá thép cắt đoạn nhập khẩu từ Đức và thép chống bào mòn từ Pháp và Đức; và

    * Các điều khoản và thủ tục cụ thể nếu trong mục 751(c) và 752 của Luật thuế quan 1930 trong việc thực thi các nguyên tắc và trong thực hiện bảng tin chính sách do DOC ban hành

Với yêu cầu tham vấn, EC cho rằng quyết định tiếp tục duy trì thuế đối kháng là sai lầm và dựa trên cơ sở thiếu nguyên tắc, thủ tục và điều khoản liên quan tới Bộ luật và các nghị định liên quan. EC cho rằng phán quyết trên không phù hợp với nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo Điều khoản 1, 2, 3, 5, 6 (bao gồm phụ lục II), 11.1, 11.3, 11.4,18.3 và 18.4 của Hiệp định chống bán phá giá, Điều khoản 10, 11, 12, 15, 21.1, 21.3, 21.4, 32.3 và 32.5 của Hiệp định Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng, Điều khoản VI và X của Hiệp định GATT 1994, Điều khoản XVI:4 của Hiệp định WTO.

Ngày 07 và 08 tháng 08 năm 2002 Canada và Nhật Bản lần lượt yêu cầu tham gia tham vấn.