Giải quyết tranh chấp số DS235

03/02/2010    177

Cộng hòa Slovakia – Biện pháp tự vệ đối với đường nhập khẩu

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Ba Lan

Bị đơn:

Cộng hòa Slovakia

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định các biện pháp tự vệ: Điều 3, 4, 5, 7, 12

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

11 tháng 07 năm 2001

Ngày nhận được thông báo về giải pháp chung:

16 tháng 01 năm 2002

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 2 năm 2010

Hai bên thống nhất giải pháp theo Điều khoản 3.6 của Quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU)

Do Ba lan khởi kiện

Ngày 11 tháng 07 năm 2001, Ba Lan yêu cầu tham vấn với Slovakia về việc nước này sử dụng các biện pháp hạn chế số lượng đối với mặt hàng đường ăn nhập khẩu từ Slovakia (Mã thuế quan 1701). Việc áp đặt biện pháp này đã được thông báo cho Ủy ban về Các biện pháp tự vệ và được ban hành trong hồ sơ số G/SG/N/10/SVK/1.  Ba Lan cho rằng biện pháp tự vệ này được áp dụng theo cách không phù hợp với các nghĩa vụ của Slovakia theo Hiệp định về Các biện pháp tự vệ. Theo Ba Lan, cơ quan có thẩm quyền của Slovakia đã hành động vi phạm các điều khoản của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ bao gồm điều khoản 3.1, 4.2(b), 5.2(a), 7.4, 12.1(b), 12.1(c) và 12.3.

Ba Lan cho rằng cuộc điều tra và biện pháp tự vệ đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm thiệt hại tới lợi ích của Ba Lan theo Hiệp định về Các biện pháp tự vệ.

Ngày 11 tháng 01 năm 2002, các bên thông báo với Cơ quan giải quyết tranh chấp rằng họ đã đạt được một thỏa thuận song phương về một giải pháp theo điều khoản 3.6 của DSU. Theo đó, Slovakia đồng ý tăng lũy tiến mức hạn ngạch nhập khẩu đường ăn từ năm 2002 đến 2004 và Ba Lan đồng ý dỡ bỏ hạn chế số lượng đối với việc nhập khẩu mặt hàng bơ và macgarin. Cả hai bên đã thống nhất thực thi điều trên từ ngày 01 năm 01 năm 2002.