Khuyến nghị Chính sách “Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu”

11/10/2011    154

Tài liệu “Khuyến nghị Chính sách của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam về triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU” là kết quả của việc tham khảo ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu của các chuyên gia Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế, VCCI và tập hợp những góp ý của các Hiệp hội Doanh nghiệp ngành hàng. 

Khuyến nghị được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức và chủ động có ý kiến để quá trình đàm phán và hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ gắn kết tốt hơn với lợi ích của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

Rất mong các Cơ quan có thẩm quyền tham khảo và cân nhắc các nội dung trong Khuyến nghị khi thực hiện những quyết định liên quan đến FTA này.

Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam