Hiệp định Hợp tác và Bình ổn giữa Cộng đồng Châu Âu và Cộng hòa Montenegro

12/08/2011    131

Hiệp định Hợp tác và Bình ổn giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng hòa Montennegro được ký ngày 15/10/2007, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2010. Mục tiêu của Hiệp định này là nhằm thiết lập một liên hiệp để thúc đẩy sự phát triển các vấn đề kinh tế, chính trị, pháp luật của hai bên thông qua đối thoại chính trị.

Hiệp định Hợp tác và Bình ổn giữa Cộng đồng châu Âu và Cộng hòa Montennegro bao gồm những nội dung sau:

Lời mở đầu

Phần I             Các nguyên tắc chung

Phần II           Đối thoại chính trị

Phần III          Hợp tác khu vưc

Phần IV          Tự do Thương mại Hàng hóa

Chương I:       Sản phẩm công nghiệp

Chương II:      Nông sản và nghề cá

Chương III:     Các Điều khoản chung

Phần V           Vấn đề Dịch chuyển lao động, Thành lập Doanh nghiệp, Cung cấp Dịch vụ và Vốn

Chương 1        Dịch chuyển lao động

Chương 2        Thành lập Doanh nghiệp

Chương 3        Cung cấp dịch vụ

Chương 4        Thanh toán vãng lai và dịch chuyển vốn

Chương 5        Các điều khoản chung

Phần VI          Các quy định về dự thảo, thực thi pháp luật và các vấn đề cạnh tranh

Phần VII        Các vấn đề tố tụng, an ninh và tự do

Phần VIII       Chính sách hợp tác

Phần IX          Hợp tác tài chính

Phần X           Các điều khoản thể chế chung cuối cùng

Các phụ lục:

Phụ lục I (Điều 21)     Lộ trình thuế quan áp dụng đối với các sản phẩm công nghiệp của EC nhập khẩu vào Montenegro

Phụ lục II (Điều 26)    Định nghĩa sản phẩm “thịt bê”

Phụ lục III (Điều 27) Lộ trình thuế quan áp dụng với hàng nông sản chưa qua chế biến của EC nhập khẩu vào Montenegro

Phụ lục IV (Điều 29)  Lộ trình thuế quan áp dụng với thủy sản của Montenegro nhập khẩu vào EC

Phụ lục V (Điều 30)    Lộ trình thuế quan áp dụng với thủy sản của EC nhập khẩu vào Montenegro

Phụ lục VI                   Thành lập Doanh nghiệp: Dịch vụ tài chính

Phụ lục VII                 Quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ công nghiệp và thương mại

Các nghị định thư:

Nghị định thư 1: Thương mại sản phẩm nông nghiệp đã chế biến giữa EC và Montenegro.

Nghị định thư 2: Lộ trình ưu đãi đối ứng áp dụng với rượu; quản lý, công nhận và bảo vệ thương hiệu đối với rượu, đồ uống có cồn và rượu thơm.

Nghị định thư 3: Định nghĩa “sản phẩm có xuất xứ” và cách thức hợp tác kiểm soát thực thi các điều khoản của Hiệp định

Nghị định thư 4: Vận chuyển đường bộ

Nghị định thư 5: Viện trợ Quốc gia đối với ngành công nghiệp thép

Nghị định thư 6: Hỗ trợ hành chính chung đối với các vấn đề hải quan

Nghị định thư 7: Giải quyết tranh chấp

Nghị định thư 8: Các nguyên tắc cơ bản về sự tham gia của Montenegro vào các chương trình của EC

Văn kiện cuối cùng

Download nội dung Hiệp định tại đây: