Hiệp định Hợp tác và Phối hợp Chính trị, Đối tác Kinh tế Giữa Liên Minh Châu Âu Và Liên Bang Mexico

12/08/2011    146

Hiệp định Hợp tác và phối hợp về chính trị, đối tác kinh tế giữa Liên minh châu Âu và Liên bang Mexico được ký kết vào ngày 08/12/1997 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2000.  Hiệp dịnh này đã đề ra những nội dung quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Liên minh châu Âu và Mexico thông qua các cuộc đối thoại chính trị và thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại, thiết lập một khu vực mậu dịch tự do đối với hàng hóa và dịch vụ. Các nội dung của Hiệp định được xây dựng trên cơ sở tôn trọng quyền con người và dân chủ.

Lời mở đầu

Phần I             Bản chất và Phạm vi

Phần II           Đối thoại chính trị

Phần III          Thương mại

Phần IV          Dịch chuyển vốn và thanh toán

Phần V           Mua sắm công, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ và các điều khoản khác liên quan đến thương mại

Phần VI          Hợp tác

Phần VII        Khuôn khổ thể chế

Phần VIII       Các điều khoản cuối cùng

 

Văn kiện cuối cùng – Final Act

Các Phụ lục và Quyết định

Download nội dung liên quan dưới đây: