Hiệp định tạm thời hướng tới Hiệp định Đối tác Kinh tế giữa Cộng đồng Châu Âu và Nhóm Trung Phi

11/08/2011    98

Hiệp định tạm thời giữa Cộng đồng châu Âu và Cameroon được ký kết ngày 15/01/2009. Mục tiêu của Hiệp định nhằm thiết lập nền tảng cho đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế giữa Cộng đồng Châu Âu và các nước Trung Phi, từng bước thúc đấy sự hợp tác kinh tế quốc tế của Trung Phi đồng thời tăng cường mối quan hệ song phương giữa các bên trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Hiệp định tạm thời giữa EC và Cameroon hiện vẫn chưa có hiệu lực (tính đến thời điểm tháng 8/2011).

Nội dung hiệp định bao gồm:

Lời mở đầu

Phần I             Mục tiêu

Phần II           Hợp tác phát triển

Phần III          Thương mại hàng hóa

Chương 1       Thuế hải quan và các biện pháp phi thuế quan

Chương 2       Các công cụ phòng vệ thương mại

Chương 3       Hải quan và thuận lợi hóa thương mại

Chương 4       Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS)

Chương 5       Quản trị rừng và thương mại gỗ và lâm sản

Phần IV          Thành lập Doanh nghiệp, Thương mại dịch vụ, thương mại điện tử

Phần V           Các quy định liên quan đến thương mại

Chương 1       Thanh toán vãng lai và dịch chuyển vốn

Chương 2       Cạnh tranh

Chương 3       Sở hữu trí tuệ

Chương 4       Mua sắm công

Chương 5       Phát triển bền vững

Chương 6       Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Phần VI          Phòng tránh và giải quyết tranh chấp

Chương1        Mục tiêu và Phạm vi

Chương 2       Tham vấn và Hòa giải

Chương 3       Thủ tục giải quyết tranh chấp

Chương 4       Các điều khoản chung

Phần VII        Ngoại lệ chung

Phần VIII       Các điều khoản chung cuối cùng

Các Phụ lục và Nghị định thư:

Phụ lục I         Xây dựng năng lực và hiện đại hóa các nền kinh tế Trung Phi theo tài liệu hướng dẫn chung về Hiệp định đối tác kinh tế giữa Trung Phi và EC

Phụ lục II       Thuế hải quan đối với sản phẩm xuất xứ từ các nước Trung Phi

Phụ lục III      Lộ trình cắt giảm thuế

Nghị định thư về hỗ trợ hành chính giữa các bên liên quan đến vấn đề hải quan

Download nội dung đầy đủ của Hiệp định tại đây: