Hiệp định Tạm thời về Thương mại và các vấn đề liên quan đến thương mại giữa Cộng đồng Châu Âu và Cộng hòa Serbia

09/08/2011    144

Cộng đồng Châu Âu (EC) và Cộng hòa Serbia đã ký kết Hiệp định Hợp tác và Ổn định vào ngày 29/04/2008 với mong muốn thiết lập quan hệ bền vững, lâu dài, hai bên cùng có lợi. Trong khuôn Hiệp định Hợp tác và Ổn đinh, ngày 30/01/2011, Cộng đồng Châu Âu và Cộng hòa Serbia thống nhất và đi đến ký kết Hiệp định tạm thời về thương mại và các vấn đề liên quan đến thương mại. Hiệp định tạm thời về thương mại và các vấn đề liên quan đến thương mại có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa.

Nội dung Hiệp định tạm thời về thương mại và các vấn đề liên quan đến thương mại bao gồm:

Lời mở đầu

Phần I:           Những nguyên tắc chung

Phần II:          Tự do Thương mại Hàng hóa

Chương I:       Sản phẩm công nghiệp

Chương II:      Nông nghiệp và nghề cá

Chương III:    Các điều khoản chung

Phần III:        Các điều khoản liên quan đến thương mại và các vấn đề thương mại khác

Phần IV:        Các Quy định thể chế chung

Các Phụ lục:

Phụ lục I (Điều 6)       Lộ trình thuế áp dụng với các sản phẩm công nghiệp của Cộng đồng Châu Âu nhập khẩu vào Serbia

Phụ lục II (Điều 11)    Định nghĩa các sản phẩm “thịt bê”

Phụ lục III (Điều 12)  Lộ trình thuế áp dụng với hàng nông sản của Cộng đồng Châu Âu nhập khẩu vào Serbia

Phụ lục IV (Điều 14)  Lộ trình thuế áp dụng với các sản phẩm thủy sản của Serbia nhập khẩu vào Cộng đồng Châu Âu

Phụ lục V (Điều 15)    Lộ trình thuế áp dụng với các sản phẩm thủy sản của Cộng đồng nhập khẩu vào Serbia

Phụ lục VI (Điều 40)  Quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ công nghiệp và thương mại

Các Nghị định thư:

Nghị định thư 1 (Điều 10): Thương mại các sản phẩm nông sản chế biến giữa EC và Serbia

Nghị định thư 2 (Điều 13): Các sản phẩm rượu chưng cất, rượu vang

Nghị định thư 3 (Điều 29): Định nghĩa khái niệm “sản phẩm có nguồn gôc” và cách thức hợp tác hành chính

Nghị định thư 4 (Điều 38): Hỗ trợ nhà nước đối với ngành sản xuất thép

Nghị định thư 5 (Điều 41): Hỗ trợ quản lý chung trong các vấn đề hải quan

Nghị định thư 6 (Điều 50): Giải quyết tranh chấp

Download nội dung Hiệp định tại đây: