Giải quyết tranh chấp số DS194

19/06/2011    210

Hoa Kỳ — Các biện pháp hạn chế xuất khẩu như trợ cấp


Tiêu đề:

US — hạn chế xuất khẩu

Nguyên đơn:

Canada

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

Australia; EC; Ấn Độ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định SCM: Điều 1.1, 10, 11, 17, 19, 32.1, 32.5
Hiệp định thành lập WTO: Điều XVI:4

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

19/5/2000

Ngày lưu hành báo cáo của Ban Hội thẩm:

29/6/2001

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010

Tham vấn

Do Canada khởi kiện.
Ngày 19/05/2000, Canada yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về các biện pháp liên quan tới việc nước này trợ cấp cho một số hàng hóa thông qua hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng khi việc này tác động tới giá nội địa của mặt hàng bị hạn chế. Các biện pháp này được qui định trong Tuyên bố hành động SSA theo Hiệp định vòng đàm phán Uruguay (URAA) (H.R. 5110, H.R. Doc. 316, Vol. 1, 103d Cong., 2d Sess., 656, cụ thể tại Điều 925-926 (1994)) và Nguyên tắc cuối cùng trong Văn bản hướng dẫn các nguyên tắc cuối cùng, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thuế đối kháng (63 Đăng ký Liên bang 65,348, 65,349-51 (25/11/1998)), Mục 771(5) Bộ luật thuế quan 1930 (19 USC. § 1677(5)).
Canada cáo buộc Hoa Kỳ như sau:

  • Các biện pháp này không tuân thủ các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo Mục 19 do vi phạm các qui định theo Điều 10, 32.1 của Hiệp định SCM khi áp dụng thuế chống trợ cấp đối với trường hợp không được coi là trợ cấp theo Điều 1.1 Hiệp định SCM.
  • Hoa Kỳ đã không đảm bảo được các bộ luật, qui định và thủ tục hành chính của mình tuân thủ các nghĩa vụ theo WTO được qui định trong Điều 32.5 Hiệp định SCM và Điều XVI:4 Hiệp định WTO.

Ngày 24/07/2000, Canada yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm nhưng không được DSB chấp thuận tại cuộc họp ngày 04/08/2000.

Thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm.

Theo yêu cầu lần thứ hai của Canada, tại cuộc họp ngày 11/09/2000, DSB đã quyết định thành lập Ban Hội thẩm. Các bên thứ ba gồm Australia, EC và Ấn Độ. Ngày 23/10/2000, Ban Hội thẩm chính thức được thành lập. Ngày 29/06/2001, Ban Hội thẩm công bố báo cáo. Báo cáo kết luận:

  • Việc hạn chế xuất khẩu như Canada định nghĩa trong vụ kiện không chứng tỏ có sự bảo hộ, định hướng của chính phủ theo điều (iv) và không cấu thành hỗ trợ tài chính theo Điều 1.1(a) Hiệp định SCM; và
  •  Mục 771(5)(B)(iii) trên cơ sở với Tuyên bố SAA và lời mở đầu của bộ qui định về chống bán phá giá của Hoa Kỳ không vi phạm Điều 1.1 của Hiệp định SCM do “khi áp dụng thuế chống trợ cấp đối với trường hợp không được coi là trợ cấp theo Điều 1.1”
  • Đối với các khiếu kiện khác của Canada không được giải quyết, Ban Hội thẩm kết luận không cần thiết đưa ra kết luận. Ban Hội thẩm không đưa khuyến nghị nào cho Hoa Kỳ.

Ngày 23/08/2001, DSB thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm.