Giải quyết tranh chấp số DS193

19/06/2011    203

Chile — Các biện pháp ảnh hưởng tới nhập khẩu và quá cảnh cá kiếm


Tiêu đề:

Chile — Swordfish

Nguyên đơn:

EC

Bị đơn:

Chile

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

GATT 1994: Điều V:3, V, V:1, V:2, XI, XI:1

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

19/04/2000

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010

Tham vấn

Do EC khởi kiện.
Ngày 19/04/2000, EC yêu cầu tham vấn với Chile về việc nước này cấm dỡ mặt hàng cá kiếm tại cảng của Chile theo Điều 165 Luật ngư nghiệp Chile (Ley General de Pesca y Acuicultura), được nêu trong Sắc lệnh tối cao số 430 ngày 28/09/1991 và được mở rộng trong Sắc lệnh số 598 ngày 15/10/1999.
EC cáo buộc luật Chile qui định các tàu đánh cá hoạt động trong vùng biển Đông nam Thái Bình Dương không được phép dỡ mặt hàng cá kiếm tại các cảng của Chile, thậm chí là để lưu kho hoặc chuyển tải sang tàu khác. Kết quả là cá kiếm không được quá cảnh tại cảng của Chile. EC cáo buộc Chile vi phạm Điều V và XI GATT 1994.

Thông qua báo cáo của Ban Phúc thẩm và Ban Hội thẩm.

Tại cuộc họp ngày 12/12/2000, trước yêu cầu của EC, DSB thành lập Ban Hội thẩm. Các bên thứ 3 gồm Australia, Canada, Ecuador, Ấn Độ, New Zealand, Nauy, Iceland và Hoa Kỳ. Ngày 23/08/2000 và 28/03/2000, EC và Chile lần lượt thông báo lên chủ tịch DSB rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận thống nhất về vấn đề này và yêu cầu tạm hoãn  Ban Hội thẩm.

Ngày 12/11/2003, các bên thông báo với chủ tịch DSB rằng thống nhất tiếp tục tạm hoãn Ban Hội thẩm. Ngày 21/12/2005, các bên thông báo với chủ tịch DSB rằng thống nhất tiếp tục tạm hoãn Ban Hội thẩm. Ngày 13/12/2007, EC thông báo lên DSB rằng EC và Chile đã cùng nhau đánh giá thỏa thuận ngày 25/01/2001 và hiện tại đang tích cực thực thi. Theo đó, hai bên tiếp tục tạm hoãn sử dụng Ban Hội thẩm.
Kết thúc vụ kiện

Ngày 28 tháng 05 năm 2010, EU và Chi lê thông báo với Cơ quan giải quyết tranh chấp rằng ITLOS, trong trường hợp liên quan tới bảo tồn và khai thác bền vững nguồn cá kiếm ở vùng biển Đông Nam Thái Bình Dương (Chi lê/ EU), theo Quy định ngày 16/12/2009, đặt trong hồ sơ, căn cứ theo Điều 105.2 của Quy tắc tòa án, việc ngừng vụ kiện khởi xướng bởi Chile ngày 20 tháng 12 năm 2000, theo thỏa thuận của hai bên, Chi lê và EU, và cho phép vụ kiện được gỡ ra khỏi danh sách các vụ kiện

EU và Chi lê cũng thông báo lên DSB rằng, theo Điều 3.6 của DSU, họ dự định thông báo cho DSB bất kỳ thỏa thuận chung liên quan tới vấn đề này trong quá trình tham vấn và thủ tục giải quyết tranh chấp của Hiệp định giải quyết một khi bất kỳ thỏa thuận chung nào được phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật nội địa.

Thêm vào đó, Chi lê và EU cũng thông báo BSB là họ đồng ý vô điều kiện rằng không bên nào sẽ thực hiện bất  kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan tới vấn đề này theo DSU.