Tóm tắt - Tổng quan về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

07/09/2021    134

Thời gian: 02/2021 

Đơn vị thực hiện: Vụ Chính sách Đối ngoại, Tổng cục Chính sách Đối ngoại (EU)

15 quốc gia đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào ngày 15 tháng 11 năm 2020. Sau khi được phê chuẩn, RCEP sẽ trở thành hiệp định thương mại tự do lớn nhất theo sản lượng kinh tế trên thế giới, với tiềm năng tăng trưởng thương mại và hội nhập giữa các nền kinh tế Đông Á. Bản tóm tắt này trình bày cấu trúc và nội dung của Hiệp đinh, mối quan hệ của nó với sự hợp tác hiện có trong khu vực, đồng thời thảo luận về các ý nghĩa kinh tế và chính trị quan trọng. 

Bản mềm tài liệu (Tiếng anh) được đính kèm dưới đây: