Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc

09/06/2008    148

Ngày ban hành: 05/05/2018

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 05/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Toàn văn Quyết định được đính kèm dưới đây: