Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo HĐTM hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác toàn diện giữa các CP của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia ĐNA và CP Đại hàn dân quốc

09/02/2007    160

Ngày ban hành: 08/01/2007

Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại

Ngày 08/01/2007, Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn dân quốc.

Toàn văn Quyết định được đính kèm dưới đây: