Quyết định số 106/2006/QĐ-TTG ngày 18/5/2006 v/v Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Hàn Quốc

09/07/2006    161

Ngày ban hành: 18/05/2006

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/05/2006, Thủ tướng ban hành Quyết định số 106/2006/QĐ-TTg v/v Phê duyệt Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Hàn Quốc.

Toàn văn Quyết định được đính kèm dưới đây: