Thông tư số 77/2010/TT-BTC ngày 18/05/2010 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011

09/07/2010    148

Ngày ban hành: 18/05/2010

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 18/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2010/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây: