Báo cáo “Thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam”.

25/01/2021    438

Thời gian: Tháng 01/2021

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) 

Dù phải đối mặt với không ít khó khăn và hệ lụy tiêu cực về kinh tế do đại dịch COVID-19 trong năm 2020, Việt Nam vẫn có những nỗ lực khá sôi động và toàn diện để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam tham gia RCEP với cách tiếp cận “tiệm tiến” hơn. Đặt trong bối cảnh tranh luận về tác động của hội nhập kinh tế quốc tế - đặc biệt là thương mại, đầu tư nước ngoài,... đã trở nên “đa chiều” hơn, nhìn nhận về RCEP có đan xen cả những khía cạnh tích cực và tiêu cực. Dù vẫn ghi nhận lợi ích ròng mà RCEP có thể mang lại, không ít ý kiến lo ngại về tác động khiêm tốn của Hiệp định này đối với chất lượng thể chế của Việt Nam.

Báo cáo này tập trung phân tích những yêu cầu thể chế để thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) gắn với cải thiện mức độ tự chủ của nền kinh tế Việt Nam.

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm tác giả: TS. Trần Thị Hồng Minh, ThS. Nguyễn Anh Dương, ThS. Đỗ Thị Lê Mai, ThS. Nguyễn Thị Phương Loan và ThS. Phạm Thiên Hoàng, dưới sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform).

Bản mềm báo cáo được đính kèm dưới đây: