Thông tư 26/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA

14/09/2018    794

Ngày ban hành: 14/09/2018

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Thông tư 26/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA ban hành ngày 14/9/2018.

Ngày có hiệu lực: 29/10/2018

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây: