Phiên họp thứ nhất của Hội đồng CPTPP tại Tokyo, Nhật Bản

21/03/2019    666

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng CPTPP được tổ chức vào ngày 19/01/2019 tại Tokyo, Nhật Bản. Phiên họp đã thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP và 4 quyết định quan trọng.

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

2. Các Quyết định của Hội đồng CPTPP:

2.1. Quyết định về Cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP

     Bản gốc tiếng Anh

     Bản dịch Tiếng Việt

2.2. Quyết định về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới

     Bản gốc tiếng Anh (Quyết định, Phụ lục)

     Bản dịch Tiếng Việt

2.3. Quyết định về Quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước

     Bản gốc tiếng Anh (Quyết định, Phụ lục 1Phụ lục 2)

     Bản tóm tắt Tiếng Việt

2.4. Quyết định về Bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước

     Bản gốc tiếng Anh (Quyết định, Phụ lục)

     Bản tóm tắt Tiếng Việt