Vòng đàm phán thứ 25 của RCEP tại Bali, Indonesia

21/03/2019    268

Vòng đàm phán thứ 25 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ ngày 19-28/02/2019 tai Bali, Indonesia.

Vòng đàm phán tập trung vào đàm phán về tiếp cận thị trường và đàm phán văn bản. Ủy ban đàm phán thương mại cũng thông qua kế hoạch làm việc nhằm hướng dẫn các cuộc đàm phán hướng tới mục tiêu đã được tuyên bố tại Singapore 14/10/2018: kết thúc đàm phán RCEP hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và có lợi lẫn nhau vào năm 2019.

Đồng thời, Ủy ban đàm phán thương mại và các nhóm làm việc về đầu tư và thương mại điện tử cũng tổ chức gặp đại diện các ngành kinh tế và tổ chức xã hội dân sự để lắng nghe nguyện vọng của họ về RCEP.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập