Những khía cạnh pháp lý về thực thi của Việt Nam đối với cam kết đầu tư trong Hiệp định CPTPP

14/12/2018    264

Người thực hiện: TS. Nguyễn Toàn Thắng, TS. Nguyễn Thị Hồng Yến - Trường ĐH Luật Hà Nội

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Cam kết về đầu tư trong khuôn khổ CPTPP được quy định tại Chương 9 của Hiệp định gồm 30 Điều và 12 Phụ lục của Chương được đánh ký hiệu từ A đến L. Nội dung chính của Chương này bao gồm các định nghĩa pháp lý của một số nội hàm liên quan, các quy định pháp lý về đầu tư, bảo hộ đầu tư, giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư, cũng như luật áp dụng. Ngoài ra, tại Chương này, CPTPP cũng đã thiết lập những tiêu chuẩn bảo hộ ở mức độ cao đối với các nhà đầu tư trong khi vẫn đảm bảo duy trì chủ quyền của quốc gia sở tại trong việc thiết lập các quy định pháp luật để đạt được các mục tiêu duy trì các chính sách xã hội.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: