Hiệp định CPTPP: Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam

14/12/2018    1108

Người thực hiện: TS. Ngô Tuấn Anh - Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Việt Nam là một trong 11 quốc gia thành viên của Hiệp định CPTPP, Hiệp định này với tham vọng đi sâu liên kết kinh tế, phân công lao động giữa các quốc gia thành viên, cải cách và nhất thể hóa môi trường đầu tư, kinh doanh và thuận lợi hóa cho doanh nghiệp, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực. Việt Nam là nền kinh tế yếu trong các quốc gia thành viên, đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn. Do đó, việc nhận diện những cơ hội, thách thức là cần thiết nhằm tránh những rủi ro trong dài hạn cũng như có những điều chỉnh phù hợp, tận dụng được những cơ hội do CPTPP mang lại đối với sự phát triển bền vững trong tương lai.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: