Sổ tay: Tìm hiểu thị trường mua sắm công Việt Nam qua lăng kính CPTPP

21/07/2021

Thời gian thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Bộ Ngoại giao New Zealand và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam

Sổ tay “Tìm hiểu thị trường mua sắm công Việt Nam qua lăng kính CPTPP” được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác đấu thầu tại Việt Nam, cam kết của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên môn của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm cung cấp các thông tin cơ bản cần thiết cho các nhà thầu trong nước, nước ngoài muốn tìm hiểu cơ hội tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP.

Nội dung của Sổ tay hướng đến những thông tin thiết thực như: Tóm tắt nội dung chính về cam kết Mua sắm Chính phủ trong CPTPP; Các cách thức tìm kiếm thông tin đấu thầu trong lĩnh vực mua sắm công tại Việt Nam; Nguyên tắc xác định gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP; Cách thức tham gia đấu thầu tại Việt Nam và Một số điều cần lưu ý khác.

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm Sổ tay được đính kèm dưới đây: