Một khúc tâm tình thời WTO

Thực hư lợi ích từ ngày gia nhập WTO còn phải hội thảo nhiều. Nhưng cùng mở cửa, bên ngoài họ mạnh thành ra dễ người, còn phía ta vẫn yếu hóa ra khó ta.

Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đánh dấu việc hoàn thành cơ bản lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là thành quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển và chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế.