Tài liệu tham khảo

Thời gian: 12/2017 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Xem thêm

Thời gian: 11/2017 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Xem thêm

Thời gian: 7/9/2018 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE)

Xem thêm

Xuất khẩu gỗ Việt Nam sang EU đang đứng trước những thách thức lớn từ các yêu cầu kỹ thuật liên quan tới nguồn gốc hợp pháp của gỗ nguyên liệu theo Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT) và các thủ tục cấp phép FLEGT theo Hiệp định đối tác tự nguyện thực thi FLEGT (gọi tắt là FLEGT-VPA) mà Việt Nam đang đàm phán với EU.

Xem thêm