Hiệp định VPA-FLEGT

Ngày 6/6/2017, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã công bố bản dịch toàn văn Hiệp định VPA-FLEGT_Bản ký tắt của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo FLEGT. Đây là Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) đã kết thúc đàm phán và ký tắt ngày 11/5/2017, đang trong quá trình rà soát.

Xem thêm