Chương trình tập huấn
"Thực hiện cam kết dịch vụ và đầu tư trong Hiệp định CPTPP tại tỉnh Quảng Ninh"

Thời gian: Ngày 01 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Nội dung: 

Các bài trình bày chính:

1. Giới thiệu cam kết mở cửa thị trường dịch vụ - đầu tư của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP - Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên - Bộ Công Thương

- Những nghĩa vụ chính về mở cửa thị trường trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư

- Danh mục không tương thích về dịch vụ và đầu tư cần chú ý những điểm gì?

- Lĩnh vực dịch vụ và đầu tư trong CPTPP khác với GATS ở chỗ nào? 

- Ta mở cửa hơn so  với WTO ở điểm nào?

- Cần chú ý gì để thực thi cam kết hiệu quả?

2. Giới thiệu cam kết đầu tư của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP, tập trung vào cam kết liên quan tới khuyến khích và bảo hộ đầu tư - Hoàng Mạnh Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế -  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Loại bỏ các yêu cầu, điều kiện đầu tư mang tính rào cản thương mại 

- Không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư

- Bảo lưu trong các ngành, lĩnh vực

3. Giới thiệu bài tập tình huống, hướng dẫn, thực hiện các tra cứu Biểu cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định CPTPP - Nguyễn Thị Lan Phương- Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên – Bộ Công Thương 

- Cấu trúc cơ bản của Chương Dịch vụ, Đầu tư và Danh mục NCM

- Các bước tra cứu Danh mục NCM của Hiệp định CPTPP

- Giới thiệu bài tập tình huống và thực hành tra cứu cam kết về Dịch vụ - Đầu tư trong Hiệp định CPTPP

Tài liệu Hội nghị được đính kèm dưới đây: