Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Tác động của Cách mạng 4.0 đến nền kinh tế thế giới, cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập KTQT của Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Đặng Xuân Tâm - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ Đàm phán, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Các Hiệp định thương mại tự do và Cơ hội thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Lâm Thị Quỳnh Anh - Trưởng phòng Hội nhập KTQT trong nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Biện pháp phòng vệ thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lương Kim Thành - Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Phòng vệ thương mại - Công cụ chính sách quan trọng khi tham gia các FTA

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lê Triệu Dũng - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Những cam kết trong các FTA thế hệ mới và khả năng thực hiện của doanh nghiệp Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc đến kinh tế Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Minh Trang - Học viện Ngoại giao Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Giải pháp đối với ngành nông nghiệp sau gần 3 năm Việt Nam gia nhập AEC

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Trần Thị Hà, ThS. Phạm Tiến Đạt - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực thương mại hàng hóa của Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Phạm Thị Dự - Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương mại Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Những thách thức trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

14/12/2018

Người thực hiện: TS. Ngô Tuấn Anh, Đại học Kinh tế quốc dân Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018