Hiệp định khác

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Pháp

18/01/2019

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Cộng Hoà Pháp

Nơi ký kết: Paris

Ngày ký: 26/05/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Cộng Hoà Pháp (file tiếng Việt)