Hiệp định khác

Việt Nam - Israel

Hiệp Ðịnh Về Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học, Kỹ Thuật, Nông Nghiệp Và Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nhà Nước Ixraen

Xem thêm