CFS – Công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. CFS chỉ được cấp dựa trên yêu cầu của thương nhân xuất khẩu và khôn