Giải quyết tranh chấp số DS454

31/12/2013    8816

Trung Quốc – Các biện pháp áp đặt thuế chống bán phá giá lên Ống thép đúc không gỉ chất lượng cao (“HP – SSST”) từ Nhật Bản

Nguyên đơn:

Nhật Bản

Bị đơn:

Trung Quốc

Bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994) Điều .1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.3, 5.8, 6.5, 6.5.1,6.8, 6.9, 7.4, 12.2, 12.2.2, Phụ lục II

GATT 1994: Điều VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

20/12/2012

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Tham vấn

Do Nhật Bản khởi kiện.

Ngày 20/12/2012, Nhật Bản yêu cầu tham vấn với Trung Quốc về việc Trung Quốc áp đặt thuế chống bán phá giá lên sản phẩm ống thép đúc không gỉ chất lượng cao (“HP-SSST”) nhập khẩu từ Nhật Bản theo Thông báo số 21 [2012] và Thông báo số 72 [2012] của Bộ Thương mại Trung Quốc, bao gồm tất cả các phụ lục và các sửa đổi của nó.

Nhật Bản cho rằng các biện pháp này trái với các Điều 1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.3, 5.8, 6.5, 6.5.1, 6.8, 6.9, 7.4, 12.2 và 12.2.2 của Hiệp định ADA; và Điều VI của GATT 1994.

Ngày 15/01/2013, Liên minh châu Âu yêu cầu được tham gia tham vấn. Sau đó, Trung Quốc thông báo với Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB về việc Trung Quốc chấp nhận đề nghị tham gia tham vấn của Liên minh châu Âu. Ngày 11/04/2013, Nhật Bản đề nghị thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 24/04/2013, DSB trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm.