Giải quyết tranh chấp số DS023

14/05/2013    1254

Venezuela - Cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ Mexico

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Venezuela

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, 3, 4, 5, 6, 12, 16; GATT 1994: Điều VI

 

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

05/12/1995

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24/02/2010

Tham vấn

Ngày 05/12/1995, Mexico yêu cầu tham vấn với Venezuela liên quan đến cuộc điều tra chống bán phá giá mà nước này tiến hành đối với ống dẫn dầu (oil country tubular goods) nhập khẩu từ Mexico. Mexico cho rằng cuộc điều tra này đã vi phạm các Điều 1, 3, 4, 5, 6, 12 và 16 của Hiệp định ADA và Điều VI của GATT 1994.

Ngày 06/05/1997, Mexico thông báo với DSB rằng không cần tiến hành tham vấn nữa vì Venezuela đã chấm dứt cuộc điều tra chống bán phá giá nói trên.