Giải quyết tranh chấp số DS262

14/05/2013    273

Hoa Kỳ - các cuộc rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng áp dụng đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Pháp và Đức

Nguyên đơn

EC

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định SCM: Điều 10, 11, 12, 15, 21, 32; Hiệp định thành lập WTO: Điều XVI:4; Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, 3, 5, 6, 2, 11, 18; GATT 1994: Điều VI, X;

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

25/07/2002

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 25/07/2002, EC yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến các mức thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng mà Hoa Kỳ áp dụng sau các cuộc rà soát hoàng hôn đối với:

i)         các sản phẩm thép các bon phẳng chống mài mòn (sau đây gọi là thép chống mài mòn – corrosion resistant steel) nhập khẩu từ Pháp (A-427-808 và C-427-810) và Đức  (A-428-815 và C-428-817) và

ii)       thép tấm các bon (“cut-to-length steel”) nhập khẩu từ Đức (A-428-816 và C-428-817).

Cụ thể là:

  • các kết quả cuối cùng của DOC trong các cuộc rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm thép chống mài mòn nhập khẩu từ Pháp và Đức; thuế đối kháng áp dụng đối với sản phẩm thép chống mài mòn nhập khẩu từ Pháp;
  • các kết luận của ITC trong các cuộc rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng áp dụng đối với thép tấm nhập khẩu từ Đức và thép chống mài mòn nhập khẩu từ Pháp và Đức; và
  • một số điều khoản và thủ tục quy định tại Mục 751 (c) và 752 của Đạo luật Thuế quan 1930, các điều khoản hướng dẫn thực hiện trong Bản tin Chính sách Hoàng hôn do DOC ban hành.

EC cho rằng các kết luận trên (dẫn đến việc tiếp tục duy trì các lệnh áp thuế) là có sai sót và dựa trên các quy định, thủ tục và điều khoản không đầy đủ trong Đạo luật Thuế quan  1930 và các quy định liên quan.

Do đó, EC khiếu nại Hoa Kỳ vi phạm các Điều 1, 2, 3, 5, 6 (bao gồm cả Phụ lục II), 11.1, 11.3, 11.4,18.3 và 18.4 của Hiệp định ADA; các Điều 10, 11, 12, 15, 21.1, 21.3, 21.4, 32.3 và 32.5 của Hiệp định về các biện pháp đối kháng; các Điều VI và X của GATT 1994; và Điều XVI:4 của Hiệp định WTO.

Canada (ngày 07/08/2002) và Nhật Bản (ngày 08/08/2002) đề nghị được tham gia vào quá trình tham vấn.

Tuy nhiên, sau đó không nhận được thông báo gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.