Giải quyết tranh chấp số DS247

14/05/2013    300

Hoa Kỳ - Biện pháp chống bán phá giá tạm thời áp dụng đối với sản phẩm gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada

Nguyên đơn

Canada

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 5.25.37.12.12.2,2.4.2

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

06/03/2002

Ngày nhận được thông báo về giải pháp chung

12/10/2006

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 06/03/2002, Canada yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ theo Điều 4.8 của DSU (thủ tục trong trường hợp khẩn cấp) liên quan đến biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với sản phẩm gỗ xẻ mềm (softwood lumber) nhập khẩu từ Canada. Cụ thể, Canada khiếu nại:

-          quá trình khởi xướng điều tra vi phạm các Điều 5.2 và 5.3 của Hiệp định ADA và do đó, việc áp dụng các biện pháp tạm thời là vi phạm Điều 7.1 của Hiệp định ADA;

-          kết luận sơ bộ về hành vi bán phá giá vi phạm các Điều 2.1 và 2.2 của Hiệp định ADA; và

-          phương pháp Zeroing mà Hoa Kỳ áp dụng trong điều tra sơ bộ vi phạm Điều 2.4.2 của Hiệp định ADA .

Hoa Kỳ chấp nhận yêu cầu tham vấn nhưng không chấp nhận đây là một trường hợp khẩn cấp giải quyết theo Điều 4.8 của DSU.

Ngày 12/10/2006, Hoa Kỳ và Canada thông báo với DSB rằng hai bên đã thống nhất được một giải pháp chung theo Điều 3.6 của DSU cho các vụ kiện số WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 và WT/DS311 đó là một Hiệp định toàn diện về sản phẩm gỗ xẻ mềm kí ngày 12/09/2006.

Ngày 23/02/2007, Hoa Kỳ và Canada thông báo với DSB rằng hai bên đã ký thêm một Hiệp định bổ sung, điều chỉnh Hiệp định ban đầu để tạo điều kiện cho Hiệp định này có hiệu lực.