Giải quyết tranh chấp số DS179

14/05/2013    317

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép tấm cuộn, thép tấm và thép dây không gỉ từ Hàn Quốc.

Nguyên đơn

Hàn Quốc

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

EC; Nhật Bản

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 66.16.26.921212.22.4; GATT 1994: Điều VIX:3

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

30/07/1999

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm

22/12/2000

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 30/07/1999, Hàn Quốc yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến:

-       kết luận sơ bộ (ngày 04/11/1998) và kết luận cuối cùng (31/03/1999) về phá giá của DOC trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ (Stainless Steel Plate in Coils) nhập khẩu từ Hàn Quốc.

-       các kết luận (ngày 20/01/1999 và 08/06/1999) trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép tấmthép dây không gỉ (Stainless Steel Sheet and Strip) nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Hàn Quốc cho rằng những kết luận trên có một số sai sót dẫn đến những quyết định thiếu chính xác, đồng thời, việc tính toán, áp thuế và thu thuế chống bán phá giá trong những cuộc điều tra trên đã vi phạm các Điều 2, 6 và 12 của Hiệp định ADA và Điều VI của GATT 1994. Cụ thể, Hàn Quốc chỉ ra các vấn đề vi phạm của Hoa Kỳ trong các cuộc điều tra đó là:

-       việc xem xét các giao dịch bán hàng đối với một công ty bị phá sản,

-       việc tính toán kim ngạch xuất khẩu dựa trên hai tỷ giá của hai thời kỳ khác nhau, và

-       việc chuyển đổi tiền tệ đối với một số giao dịch xuất khẩu với giá thông thường bằng đồng Đô la Mỹ.

Giai đoạn Hội thẩm

Tham vấn không thành công.

Ngày 14/10/1999, Hàn Quốc yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp trong vụ việc này. Tại cuộc họp ngày 27/10/1999, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, theo yêu cầu lần thứ hai của Hàn Quốc, tại cuộc họp ngày 19/11/1999, DSB đã đồng ý thành lập Ban Hội thẩm.

EC và Nhật Bản yêu cầu được tham gia vào vụ kiện với tư cách bên thứ ba.

Ngày 24/03/2000, các thành viên của Ban Hội thẩm được bổ nhiệm.

Ngày 22/12/2000, Ban Hội thẩm hoàn thành Báo cáo giải quyết tranh chấp và gửi tới tất cả các quốc gia thành viên, trong đó kết luận:

i)        Liên quan đến “các giao dịch nội địa”, Hoa Kỳ đã:

-          vi phạm Điều 2.4.1, chú thích của Điều 2.4, và Điều 12.2 của Hiệp định ADA cũng như Điều X:3(a) của  GATT 1994 trong cuộc điều tra đối với sản phẩm thép tấm;

-          vi phạm Điều 2.4.1 của Hiệp định ADA do thực hiện việc quy đổi tiền tệ không cần thiết trong cuộc điều tra đối với sản phẩm thép đĩa.

ii)      Liên quan đến việc xử lý đối với các giao dịch chưa thanh toán, Hoa Kỳ đã:

-          vi phạm Điều 2.4 của Hiệp định ADA trong cả hai cuộc điều tra đối với sản phẩm thép đĩa và thép tấm do đã thực hiện những điều chỉnh không được phép cho những khác biệt ảnh hưởng tới so sánh giá các giao dịch thông qua các nhà nhập khẩu không liên kết;

-          vi phạm Điều 2.4 của Hiệp định ADA trong cả hai cuộc điều tra đối với sản phẩm thép đĩa và thép tấm do đã thực hiện những điều chỉnh không được phép cho các chi phí phát sinh giữa nhập khẩu và bán lại trong việc tính toán giá xuất khẩu đối với các giao dịch thông qua một nhà nhập khẩu có liên kết;

iii)     Liên quan đến vấn đề “bình quân đa hợp” (multiple averaging), Ban Hội thẩm kết luận việc Hoa Kỳ sử dụng phương pháp “bình quân đa hợp” – chia nhỏ các giai đoạn để tính giá bình quân trong cả hai cuộc điều tra đối với thép tấm và thép đĩa là:

-          vi phạm Điều 2.4.2 Hiệp định ADA về so sánh “giá thông thường bình quân gia quyền với bình quân gia quyền giá của tất cả các giao dịch xuất khẩu có thể so sánh”;

-          không vi phạm Điều 2.4.1 của Hiệp định ADA;

-          không vi phạm câu đầu tiên trong Điều  2.4 Hiệp định ADA về “so sánh công bằng”.

iv)     Với mức độ vi phạm các điều khoản trên của Hiệp định ADA, Hoa Kỳ đã làm triệt tiêu hoặc phương hại đến các lợi ích mà Hàn Quốc đáng lẽ được hưởng theo Hiệp định này.

Tại cuộc họp ngày 01/02/2001, DSB đã thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm.

Thực thi

Ngày 01/03/2001, tại cuộc họp của DSB, Hoa Kỳ đã thông báo ý định thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB và yêu cầu một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện việc này.

Ngày 26/04/2001, hai bên thông báo với DSB rằng họ đã thống nhất được khoảng thời gian hợp lý là 7 tháng, hết hạn ngày 01/09/2001.

Ngày 10/09/2001, tại cuộc họp của cơ DSB, Hoa Kỳ thông báo đã thực thi đầy đủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB vào ngày 01/09/2001 và Hàn Quốc cũng ghi nhận việc thực hiện này.