Giải quyết tranh chấp số DS136

14/05/2013    287

Hoa Kỳ - Đạo luật Chống bán phá giá 1916

Nguyên đơn

EC

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

Ấn Độ; Nhật Bản; Mexico

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định thành lập WTO: Điều XVI:4; Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  13452,2.12.2; GATT 1994: Điều  III:4VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

04/06/1998

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm

31/03/2000

Ngày lưu hành Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm

28/08/2000

Ngày lưu hành Báo cáo của Trọng tài theo Điều 21.3(c)

28/02/2001

Ngày lưu hành Báo cáo của Trọng tài theo Điều 22.6

24/02/2004

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 09/06/1988, EC yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến Đạo luật Chống bán phá giá 1916 của Hoa Kỳ (gọi tắt là Đạo luật 1916):

-       EC cho rằng Hoa Kỳ vẫn chưa dỡ bỏ Đạo luật 1916 và Đạo luật này vẫn còn hiệu lực áp dụng đối với tất cả các hàng nhập khẩu và hàng hóa nước ngoài được bán tại thị trường nội địa Hoa Kỳ, bất kể có xuất xứ từ quốc gia nào, bao gồm cả các hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia thành viên của WTO.

-       EC cũng cáo buộc rằng Đạo luật 1916 của Hoa Kỳ hiện đang tồn tại song song với Đạo luật Thuế quan1930 sửa đổi, trong đó cũng quy định về việc thực thi các điều khoản chống bán phá giá của Hoa Kỳ trong các Hiệp định đa phương.

Do đó, EC cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm các Điều III:4, VI:1, và VI:2 của GATT 1994, Điều XVI:4 của Hiệp định WTO và các điều 1, 2, 3, 4 và 5 của Hiệp định ADA.

Giai đoạn Hội thẩm

Thành lập Ban Hội thẩm

Tham vấn không thành công, do đó ngày 01/11/1998, EC yêu cầu WTO thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp. Tại cuộc họp ngày 25/11/1998, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, sau yêu cầu lần thứ hai của EC, tại cuộc họp ngày 01/02/2009, Ban Hội thẩm đã được thành lập .

Ấn Độ, Nhật Bản và Mexico yêu cầu tham gia vụ kiện với tư cách bên thứ ba.

Ngày 01/04/1999, thành phần của Ban Hội thẩm được xác định.

Thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm

Ngày 31/03/2000, Ban Hội thẩm hoàn thành Báo cáo giải quyết tranh chấp trong vụ việc này và gửi tới tất cả các thành viên WTO, trong đó kết luận:

-       Điều VI:1 của GATT 1994 được áp dụng đối với bất cứ trường hợp nào khi một quốc gia thành viên giải quyết sự khác biệt về giá khi bán hàng ở các quốc gia khác nhau như được định nghĩa trong Điều này.

-       Căn cứ vào các điều khoản trong Đạo luật 1916, lịch sử pháp lý của Hoa Kỳ cũng như các diễn giải của Tòa án Hoa kỳ thì việc kiểm tra sự khác biệt về giá giữa các quốc gia theo quy định của Đạo luật này là phù hợp với định nghĩa trong Điều VI:1 của GATT 1994 .

-       Đạo luật 1916 của Hoa Kỳ đã vi phạm Điều VI:1 của GATT 1994 do không có quy định riêng nào cho việc kiểm tra thiệt hại như đã nêu trong Điều này.

-       Đạo luật 1916 của Hoa Kỳ đã vi phạm điều VI:2 của GATT 1994 do quy định rằng có thể đòi bồi thường gấp 3 lần thiệt hại, phạt hay bỏ tù thay vì áp thuế chống bán phá giá đối với hành vi bán phá giá;

-       Đạo luật 1916 của Hoa Kỳ đã vi phạm các Điều 1, 4 và 5.5 của Hiệp định ADA do không có quy định về một số quy trình thủ tục như yêu cầu trong Hiệp định ADA;

-       Do vi phạm các Điều VI:1 và VI:2 của GATT 1994, Đạo luật 1916 cũng đã vi phạm Điều XVI:4 của Hiệp định WTO.

Giai đoạn Phúc thẩm

Ngày 29/05/2000, Hoa Kỳ thông báo ý định kháng cáo một số vấn đề pháp lý và giải thích pháp luật trong Báo cáo của Ban Hội thẩm. Cơ quan Phúc thẩm đã xem xét đơn kháng cáo này cùng với đơn kháng cáo trong vụ kiện WT/DS162.

Ngày 28/08/2000, Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được gửi tới các thành viên WTO. Trong đó, Cơ quan Phúc thẩm đồng ý với tất cả các kết luận của Ban Hội thẩm.

Ngày 26/09/2000, DSB đã thông qua Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Báo cáo của Ban Hội thẩm.

Tình hình thực thi (xem DS162)