Giải quyết tranh chấp số DS063

14/05/2013    600

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm Ure nhập khẩu từ Cộng hoà Dân chủ Đức (trước đây)

Nguyên đơn

EC

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 911

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

28/11/1996

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 28/11/1996, EC yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến thuế chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với sảm phẩm Ure thể rắn (solid urea) nhập khẩu từ Cộng hoà dân chủ Đức trước đây. EC cho rằng biện pháp nói trên đã vi phạm Điều 9 và Điều 11 Hiệp định ADA.

Tuy nhiên, sau đó không thấy có thông báo gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.