Giải quyết tranh chấp số DS338

14/05/2013    365

Canada - Các mức thuế chống bán phá giá và trợ cấp tạm thời đối với ngũ cốc nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Nguyên đơn:

Hoa Kỳ

Bị đơn:

Canada

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định SCM: Điều  101515.215.415.51722.4
Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  133.23.43.5712.2.1
GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

17/03/2006

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 17/03/2006, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Canada liên quan đến các biện pháp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với ngũ cốc thô (unprocessed grain corn) nhập khẩu từ Hoa Kỳ đăng trên Công báo của Canada ngày 31/12/2005 cũng như một số điều khoản trong Đạo luật về Các biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt của Canada (Special Import Measures Act).

Hoa Kỳ cho rằng các mức thuế tạm thời kể trên vi phạm các nghĩa vụ của Canada theo các điều khoản của GATT 1994, Hiệp định ADA và SCM, cụ thể:

-          Điều 3 của Hiệp định ADA và Điều 15 của Hiệp định SCM liên quan đến các nhân tố trong kết luận tạm thời về thiệt hại;

-          Điều 1, 7, và 12.2.1 của Hiệp định ADA, Điều 10, 17 và 22.4 của Hiệp định SCM, Điều VI của GATT 1994 liên quan đến các mức thuế tạm thời nói trên.

Sau đó không có thông báo gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.