Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Namibia Và Việt Nam

15/01/2019    445

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Na-mi-bi-a

Ngày ký: 07/01/2004

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Na-mi-bi-a

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Na-mi-bi-a (file Tiếng Việt)