Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh giữa Việt Nam và Morocco về Tăng cường Quan hệ Thương Mại - Kinh tế, Xúc tiến Thương Mại và Hàng hóa Dịch vụ

15/01/2019    404

Hiệp Ðịnh giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Ma-Rốc về Tăng cường Quan hệ Thương Mại - Kinh tế, Xúc tiến Thương Mại và Hàng hóa Dịch vụ

Nơi ký kết: Rabat

Ngày ký: 28/06/2001

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương Quốc Ma-Rốc

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp Ðịnh giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Ma-Rốc về Tăng cường Quan hệ Thương Mại - Kinh tế, Xúc tiến Thương Mại và Hàng hóa Dịch vụ (file Tiếng Việt)