Kết quả nghiên cứu

Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường

Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, hệ thống pháp luật về kinh tế là yếu tố cơ bản, tạo nền tảng cho nền kinh tế.  Một thể chế pháp luật phù hợp, với các chế định cho phép các khía cạnh, nhân tố của nền kinh tế được tồn tại, vận hành ổn định, an toàn và cạnh tranh lành mạnh là cơ sở không thể thiếu trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố của hệ thống pháp luật kinh doanh Việt Nam nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về diễn tiến phát triển của hệ thống này; đánh giá các ưu điểm, tồn tại; từ đó đề xuất các vấn đề cần điều chỉnh để hệ thống pháp luật Việt Nam thực sự thuận lợi, phù hợp cho phát triển kinh tế thị trường.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ tài chính của Dự án Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF).

Download Nghiên cứu đầy đủ tại đây:

Các bài khác