Kết quả nghiên cứu

Tự do thương mại quốc tế ở Việt Nam

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó tự do hóa hoạt động giao lưu thương mại giữa Việt Nam với thế giới là bước đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một nền kinh tế mở cửa, với hàng rào cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa bên trong với bên ngoài được giảm thiểu, hướng tới tự do thương mại quốc tế là điều kiện cần để Việt Nam xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố của hệ thống thương mại quốc tế của Việt Nam nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về diễn tiến hoạt động thương mại quốc tế (TMQT) của Việt Nam; đánh giá các ưu điểm, tồn tại; từ đó đề xuất các giải pháp để tăng cường tự do TMQT tại Việt Nam.

Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức độ tự do hóa TMQT được phân thành  03 nhóm: (i) Nhóm các tiêu chí về vai trò của TMQT trong nền kinh tế Việt Nam và tính chủ động trong tận dụng tự do TMQT; (ii) Nhóm các tiêu chí về độ mở của nền kinh tế Việt Nam cho TMQT về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư; (iii) Nhóm các tiêu chí về mức độ kiểm soát hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam từ góc độ chủ thể và các biện pháp sử dụng.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ tài chính của Dự án Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF).

 

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác