Kết quả nghiên cứu

Rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết trong Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại trong WTO

Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO (TFA) được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 9 tại Bali ngày 6/12/2013 sau 10 năm đàm phán. Ngày 27/11/2014, các nước thành viên WTO đã thống nhất thông qua Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập WTO để đưa TFA chính thức trở thành Hiệp định thuộc Phụ lục 1A GATT 1994 trong Hệ thống các Hiệp định bắt buộc của WTO. TFA sẽ chính thức có hiệu lực khi 2/3 số thành viên WTO hoàn thành quá trình phê chuẩn nội bộ.

Như vậy, các nước thành viên WTO, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam, cần phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực thi TFA. Trong quá trình chuẩn bị này, cùng với việc xây dựng Kế hoạch hành động thực thi TFA và thành lập Ủy ban quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại, Hải quan Việt Nam cần rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan tới các cam kết trong Hiệp định, trên cơ sở đó đề xuất Chính phủ các giải pháp sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành.

Nghiên cứu Rà soát pháp luật Việt Nam với các nghĩa vụ cam kết trong TFA này được thực nhằm (i) đưa ra bức tranh so sánh chi tiết giữa pháp luật thương mại và hải quan của Việt Nam với từng nghĩa vụ, cam kết cụ thể trong TFA, (ii) phân tích đánh giá hiện trạng pháp luật so với yêu cầu của TFA và nhu cầu tự thân của Việt Nam, và (iii) xây dựng các đề xuất về biện pháp thực thi TFA tương ứng.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Thịnh vượng Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh.

Download Nghiên cứu đầy đủ tại đây:

 

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác