Hoạt động

Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về quản lý hoạt động thương mại qua biên giới đất liền

Ngày 13/9/2013, Bộ Công Thương đã có công văn số 8186/BCT-BGMN gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại qua biên giới đất liền. Ngày 3/10/2013, Trung tâm WTO-VCCI đã gửi Công văn số 2545/PTM-PC góp ý về vấn đề trên.

Trung tâm WTO-VCCI cho rằng Hoạt động thương mại qua biên giới đất liền là hoạt động thương mại quốc tế mang tính đặc thù, với nhiều điểm khác biệt so với hoạt động thương mại xuất nhập khẩu quốc tế nói chung (cả về đối tượng hàng hóa lẫn các chủ thể liên quan). Trên thực tế, hoạt động thương mại qua biên giới đất liền cũng đang gặp nhiều bất cập, vướng mắc, gây thiệt hại cho các chủ thể cũng như ảnh hưởng tới nguồn thu và việc kiểm soát của Nhà nước đối với hoạt động này.

Vì vậy việc có một văn bản quy định về cơ chế quản lý và hoạt động của nhóm hoạt động này phù hợp với tính chất của hoạt động cũng như đảm bảo các quyền và lợi ích của các chủ thể liên quan là cần thiết và hợp lý.

Để thực hiện được các mục tiêu, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này cần đảm bảo các yêu cầu sau:

-          Các quy định áp dụng cho hoạt động thương mại qua biên giới trong Dự thảo phải thể hiện được tính đặc thù của các hoạt động này;

-          Các biện pháp quản lý được dự kiến trong Dự thảo đảm bảo xử lý được các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn hoạt động này;

-          Các quy định phải đảm bảo tính chặt chẽ, rõ ràng, khả thi và công bằng.

Rà soát các quy định trong Dự thảo, Trung tâm WTO-VCCI đã cho ý kiến chi tiết về từng nội dung cụ thể trong Dự thảo.

Các bài khác