Hoạt động

Góp ý Dự thảo Phụ lục Hiệp định Đối tác Tự nguyện với Liên minh châu Âu về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản VPA/FLEGT

Ngày 10/01/2014, Tổng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 78/BNN-TCLN gửi Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam lấy ý kiến góp ý đối với nội dung Dự thảo Phụ lục Hiệp định Đối tác Tự nguyện với Liêm minh châu Âu về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản VPA/FLEGT. Ngày 24/01/2014, Trung tâm WTO - VCCI đã có công văn số 0177/PTM-PC trả lời góp ý đối với Dự thảo Phụ lục này.

Về quan điểm tiếp cận

VPA là văn bản được đàm phán ký kết dù trên nguyên tắc tự nguyện giữa Việt Nam và EU nhưng là để thực hiện quy định dạng hàng rào kỹ thuật (TBT) bắt buộc và mang tính đơn phương của phía EU. Thông qua VPA, phía Việt Nam được trao một phần thẩm quyền trong việc thực thi các quy định FLEGT của EU (thông qua việc cấp Giấy phép – công cụ cơ bản để kiểm soát hàng hóa theo FLEGT). Đây được xem là một lợi ích quan trọng của VPA đối với doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm có sử dụng nguyên liệu gỗ sang EU (theo nghĩa nếu được phía Việt Nam cấp Giấy phép FLEGT thì doanh nghiệp được đảm bảo ngay từ ở Việt Nam về việc hàng hóa không bị chặn lại ở biên giới EU vì lý do vi phạm FLEGT).

Vì vậy, việc xem xét các vấn đề nội dung trong VPA cũng cần được thực hiện trên quan điểm này.

Các ý kiến cụ thể

Trên cơ sở quan điểm tiếp cận nêu trên, Trung tâm WTO - VCCI đã có một số ý kiến, phân tích cụ thể đối với từng điều khoản của Phụ lục.

Các bài khác