Hoạt động

Góp ý đề xuất gia nhập Công ước Montréal 1999 về quy tắc vận chuyển hàng không quốc tế

Ngày 15/10/2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 10934/BGTVT-HTQT ngày 15/10/2013 gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lấy ý kiến đối với đề xuất gia nhập Công ước Montréal 1999 về thống nhất một số quy tắc vận chuyển hàng không quốc tế. Ngày 24/10/2013, Trung tâm WTO-VCCI đã gửi công văn số 2759/PTM-PC trả lời Bộ Giao thông vận tải về vấn đề này.

Về quan điểm tiếp cận

Trung tâm WTO-VCCI cho rằng việc gia nhập các Công ước về thống nhất các quy tắc thương mại trong các lĩnh vực nhất định là cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Các Công ước này sẽ giúp tạo các khung khổ pháp lý chung cho các hoạt động kinh doanh quốc tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài, khắc phục những bất cập trong thương mại cũng như giải quyết tranh chấp phát sinh do những khác biệt trong pháp luật liên quan của mỗi nước.

Mặc dù vậy, việc tham gia/gia nhập từng Công ước cụ thể cần được cân nhắc căn cứ vào nhu cầu và lợi ích cụ thể của mỗi nước trong lĩnh vực cụ thể liên quan.

Đối với lĩnh vực vận chuyển hàng không quốc tế, cũng như tất cả các nước khác, Việt Nam tiếp cận vấn đề này vừa với tư cách là bên có lợi ích trong vận chuyển (chủ thể vận chuyển) vừa với tư cách là bên có lợi ích trong sử dụng dịch vụ vận chuyển (hành khách, người gửi hàng).

Tuy nhiên, trong tương quan giữa hai nhóm lợi ích này, thì Việt Nam nghiêng nhiều hơn về phía lợi ích của bên sử dụng dịch vụ (người tiêu dùng) do:

-          Các doanh nghiệp vận chuyển hàng không của Việt Nam quá ít về số lượng.

-          Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tham gia vào dịch vụ vận chuyển hàng không với tư cách người gửi hàng.

-          Công dân Việt Nam sử dụng dịch vụ hàng không với tư cách hành khách.

Do đó, từ góc độ lợi ích tổng thể, Việt Nam cần một Công ước trong lĩnh vực vận chuyển hàng không với các quy tắc có lợi hơn cho người gửi hàng và hành khách (từ cả góc độ pháp lý lẫn khả năng thực thi trên thực tế).

Việc xem xét gia nhập Công ước Montréal, vì vậy, cũng cần được thực hiện trên cơ sở quan điểm tiếp cận này.

Về các ý kiến cụ thể

Trung tâm WTO-VCCI đã phân tích từng nội dung cụ thể trong bản đề xuất và đưa ra các góp ý chi tiết đối với từng vấn đề.

 

Các bài khác