Hoạt động

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 - Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Năm 2012, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO và Hội nhập được thực hiện trên 03 mảng cơ bản sau:

-         Vận động chính sách thương mại quốc tế: VCCI đóng vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham vấn, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ về vấn đề chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các đàm phán mở cửa thương mại;

-         Hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại: Đây là mảng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề nóng về pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế;

-         Cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn và các hỗ trợ khác về hội nhập: Đây là mảng hỗ trợ hội nhập chung của VCCI

Vui lòng xem Báo cáo hoạt động năm 2012 của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI trong tài liệu đính kèm.


 

Các bài khác