WTO và Việt Nam

Tin tức

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số

Siết chặt việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả và các quyền có liên quan trong môi trường số, là một trong những quy định quan trọng trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà doanh nghiệp phải hiểu biết và nắm vững.