WTO và Việt Nam

Tin tức

“Việt Nam có đủ thời gian trình TPP tại kỳ họp Quốc hội thứ nhất”

“Theo quy định của Luật pháp nếu muốn trình Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ra Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước cần phải trình trước kỳ họp 30 ngày. Kết thúc bầu cử, Quốc hội khóa mới sẽ có kỳ họp đầu tiên từ sau tháng Bảy. Như vậy, Việt Nam có đủ thời gian để trình TPP ra quốc Hội ngay tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội.”