Nghiên cứu - Tranh luận

Tổng hợp các Báo cáo rà soát về thủ tục hành chính tại Việt Nam liên quan đến FDI

Thời gian: 2015
Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Thời gian: 2015

Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Nhằm hỗ trợ Bộ Công Thương rà soát các đạo luật quy định các thủ tục hành chính đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, EU-MUTRAP đã triển khai hoạt động RA-2, qua đó công bố 05 báo cáo bằng cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh như sau:

  1. Danh sách thủ tục hành chính tác động đến FDI quy định trong các đạo luật liên quan đến ngành công thương
  2. Danh mục thủ tục hành chính liên quan đến 28 ngành, nghề đầu tư kinh odoanh có điều kiện theo Luật Đầu tư 2014 thuộc phạm vi thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương
  3. Đánh giá sự phù hợp của các quy định, thủ tục hành chính của Bộ Công Thương theo danh mục quy định tại Luật Đầu tư 2014
  4. Các khuyến nghị nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương cho phù hợp với Luật Đầu tư 2014
  5. Sự phù hợp của các thủ tục hành chính mới với các cam kết quốc tế của Việt Nam

Các báo cáo được đính kèm dưới đây:

Các bài khác