Nghiên cứu - Tranh luận

Tác động của cam kết mở cửa thị trường trong WTO và các FTA đến Việt Nam và các biện pháp hoàn thiện cơ chế điều hành xuất nhập khẩu của Bộ Công thương giai đoạn 2011-2015

Báo cáo này là kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ hoạt động của Dự án MUTRAP III của nhóm chuyên gia gồm các cán bộ cao cấp, chuyên gia kinh tế ở các viện nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam. Không  nhằm phân tích mọi vấn đề liên quan đến chiến lược xuất nhập khẩu, báo cáo tập trung vào các cam kết  mở cửa thị trường của Việt  Nam, đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với tăng trưởng, đầu tư và đặc biệt là thương mại trong 10 năm gần đây. Trên cơ sở đó, cùng việc dự báo bối cảnh trong những năm tới, báo cáo đề xuất, đưa ra những kiến nghị chính sách, cơ chế quản lý xuất nhập khẩu Việt Nam cần xem xét và thực thi nhằm thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu giai đoạn 2011-2015, mục tiêu đến 2020.

Tải tài liệu nghiên cứu đầy đủ tại đây:

Các bài khác